Všeobecné pravidlá


1. Všetky súťažné disciplíny sú vyhlásené vopred a ich pravidlá sú zverejnené na internete. Disciplína sa uskutoční, ak sa na ňu prihlásia aspoň štyri osoby so zdravotným postihnutím, ktoré dosiahli vek 16 rokov.

2. Záujemca o účasť v súťaži sa môže prihlásiť maximálne do troch disciplín. Do formulára prihlášky musí uviesť poradie zvolených disciplín.

3. Ak je to uvedené v pravidlách, musia si súťažiaci priniesť materiál, pomôcky a náradie na zvolené disciplíny.

4. V prípade, že v niektorých disciplínach bude voľné miesto a umožní to materiálno–technické zabezpečenie súťaže, môžu organizátori abilympionikovi dodatočne umožniť, aby súťažil v ďalšej disciplíne.

5. Všetci súťažia spoločne, nezávisle od typu a stupňa zdravotného postihnutia.

6. Súťažiaci môže byť iba zdravotne postihnutá osoba v tom zmysle, že je trvalo zdravotne obmedzený oproti zdravým osobám v bežných denných činnostiach alebo pri výbere zamestnania. Za dostatočný doklad preukazujúci zdravotné postihnutie je považovaný hlavne preukaz osoby so zdravotným postihnutím (ZŤP, ZŤP-S) alebo potvrdenie o poberaní invalidného dôchodku.

7. Člen organizačného tímu nesmie súťažiť v žiadnej disciplíne.

8. Súťaže prebehnú podľa vopred stanovených a oznámených pravidiel, obsahujúcich aj spôsob hodnotenia predvedeného výkonu a finálneho výrobku.

9. Hodnotenie vykonáva odborná porota. Tvoria ju traja rozhodcovia, ktorí nesmú byť v príbuzenskom vzťahu k súťažiacim v danej disciplíne. Porota si pred otvorením súťaže vyhradzuje právo posúdiť pomôcky, pri ktorých je pravdepodobnosť, že ich použitie by neprimerane zvýhodnilo niektorého zo súťažiacich. Porota zadá úlohu a odpovie na prípadné otázky. Počas súťaže kontroluje jej regulárnosť, neposkytuje rady!

10. Časový limit na súťažné disciplíny sú spravidla 3 hodiny; na základe stanovených pravidiel jednotlivých disciplín môže byť i kratší. Niektoré disciplíny prebehnú v dvoch blokoch, medzi ktorými bude obedňajšia prestávka. Pri prerušení činnosti súťažiaci ponechajú nedokončenú prácu v súťažnom priestore.

11. Súťažiaci môžu na nevyhnutne potrebnú dobu opustiť súťažný priestor, a to predovšetkým z dôvodu použitia WC alebo kvôli občerstveniu. Stanovená doba disciplíny sa o tento čas nepredlžuje. Výrobok však musia ponechať na pracovnom stole.

12. O výslednom poradí v súťažnej disciplíne rozhodne súčet bodov, ktoré udelí každý rozhodca v porote. V prípade rovnosti bodov bude braná do úvahy rýchlosť splnenia úlohy.

13. Ak budú pre rovnosť bodov udelené dve prvé miesta, nebude udelené miesto druhé. Ak budú pre rovnosť bodov udelené dve druhé miesta nebude udelené miesto tretie. Zvláštne uznanie je možno udeliť s ohľadom na počet dosiahnutých bodov alebo za mimoriadny výkon súťažiaceho.

14. Výsledky budú pred záverečným vyhlásením zverejnené, aby sa súťažiaci prípadne mohli po zaplatení poplatku 10 € odvolať na odvolaciu komisiu. Poplatok bude vrátený súťažiacemu v prípade kladného posúdenia odvolania.

15. Odvolaciu komisiu tvoria hlavný organizátor abilympiády, člen predsedníctva SAA a riaditeľ konkrétnej disciplíny. Odvolanie bude posúdené kladne iba vtedy, ak dôjde k preukázanému pochybeniu zo strany organizátorov či rozhodcov. Na požiadanie budú odvolávajúcemu sa sprístupnené súťažné protokoly.

16. Súťažiaci musia zadanú úlohu riešiť samostatne. Na ich požiadanie im organizátor zaistí asistenta na výpomoc s drobnými prípravnými úlohami. Táto požiadavka musí byť uvedená v prihláške. Počas súťaže už nie je možné mať ďalšie materiálne požiadavky.

17. V prípade prijatia nepovolenej cudzej pomoci či pri inom menej závažnom porušení pravidiel abilympiády bude súťažiaci rozhodcom napomenutý. Opakované či závažné porušenie bude dôvodom na diskvalifikáciu súťažiaceho, ktorú musia potvrdiť aspoň dvaja z troch rozhodcov.

18. Ak sa závažné porušenie pravidiel zistí až po skončení súťaže, bude to dôvodom na dodatočnú diskvalifikáciu.

19. Súťažný priestor bude usporiadaný tak, aby súťažiaci neboli rušení divákmi. Priebeh disciplín môžu sledovať všetci účastníci abilympiády. Vstup do súťažného priestoru však bude povolený iba zástupcom médií, rozhodovať o ňom bude riaditeľ konkrétnej disciplíny.

20. Všetky súťažné výrobky zostávajú po ukončení súťaží majetkom SAA.

21. Účastníci abilympiády a sprievodných podujatí súhlasia s použitím fotodokumentácie na propagáciu činnosti SAA a jej členských organizácií.