Špecializované sociálne poradenstvo
- akreditované sociálne poradenstvo pre ľudí so zdravotným postihnutím ambulantnou aj terénnou formou
- poradenstvo v oblasti kompenzačných pomôcok, legislatívy a sociálnych služieb
- administratívna pomoc klientom

Agentúra podporovaného zamestnávania
- poradenstvo k zamestnávaniu ľudí so zdravotným postihnutím
- databáza uchádzačov o zamestnanie
- sprostredkovanie vhodných pracovných miest pre ľudí s postihnutím
- poradenstvo k Zákonu o službách zamestnanosti a k zriadeniu a prevádzkovaniu chránených pracovísk
- poradenstvo zamestnávateľom

Agentúra osobnej asistencie
- poradenstvo a administratívna pomoc v oblasti osobnej asistencie
- databáza osobných asistentov
- sprostredkovanie kontaktov medzi užívateľmi osobnej asistencie a osobnými asistentmi
- nácviky osobnej asistencie
- pomoc pri výbere vhodného asistenta
- presadzovanie myšlienok nezávislého života

Prepravná služba
- poskytovanie prepravnej služby ľudom s ťažkým telesným postihnutím a seniorom
- preprava špeciálne upravenými vozidlami s nástupnou plošinou a kotviacim systémom
- možnosť prepravy klienta sediaceho na invalidnom vozíku
- cena služby 0,15 € / km pre zmluvného klienta
- cena pre ostatných klientov je 0,50 € / km
- kontakt 0905 172 533

Galéria Abilympiáda – Masarykova 20, Prešov (tel: 051 452 38 05)
- stála výstava výrobkov a diel umelcov so zdravotným postihnutím z celého Slovenska
- morálna a finančná podpora umelcov so zdravotným postihnutím
- prezentácia hnutia ABILYMPICS
- bezbariérový multifunkčný priestor vhodný na prezentácie, besedy, stretnutia, tréningy, vernisáže a podobne

Športový klub BOCCIA – ZOM Prešov
- športová činnosť zameraná na bocciu – paralympijský šport pre ľudí s najťažším telesným postihnutím
- pravidelná tréningová činnosť
- propagačné aktivity a prezentácie hry boccia
- osveta medzi ľuďmi s postihnutím a verejnosťou
- organizácia celoslovenských súťažných podujatí a spoločensko – zábavných akcií
- hľadanie športových talentov – budúcich profesionálnych hráčov boccie

 

 ZOM Prešov

ZOM Prešov je členskou organizáciou Slovenskej abilympijskej asociácie.

kontakt:
ZOM Prešov
občianske združenie ľudí so zdravotným postihnutím
Karpatská 18, 080 01 Prešov
www.zompresov.sk
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel: 051 / 77 014 99