Do rozpadu federácie sa „naše” ABILYMPIÁDY konali v Čechách. Organizátori Zväz telesne postihnutej mládeže (ZTPM), Ideálna mládežnícka aktivita (IMA), Ministerstvo školstva a vedy SR (MINEDU), Slovenská humanitná rada (SHR) a Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zníženou pracovnou schopnosťou (IPRBA) usporiadali v decembri 1994 prvú ABILYMPIÁDU na Slovensku. Tento 1. ročník súťažnej celoslovenskej prehliadky pracovných schopností a zručností zdravotne postihnutých ľudí sa konal v Bratislave v dňoch 1. - 4. 12. 1994. Súťažilo sa v jedenástich disciplínach. viac v bulletine

Druhý ročník sa konal od 30. 11. do 3. 12. 1995 tiež v bratislavskom SOU obchodnom. Na spestrenie bolo pridaných ďalších sedem disciplín, čím sa celkový počet súťaží zvýšil na 18.

Tretí ročník sa konal opäť v Bratislave, v roku 1996, ale už za účasti zahraničných partnerov z ČR a Poľska. Súťažilo sa celkovo v 23 profesných disciplínach. viac v bulletine

Štvrtý ročník bol obohatený o ďalšie dve disciplíny (celkom 25 disciplín) a privítali sme na ňom aj hostí z Portugalska. V roku 1997 sa naša organizácia odhodlala kandidovať aj na uskutočnenie V. medzinárodnej abilympiády. Na zasadnutí výboru International Abilympics v septembri 1997 bola v silnej konkurencii vybraná Česká republika, ktorá už kandidovala aj v minulosti. Získali sme však uznanie a poďakovanie od výboru IA za pružný a ochotný prístup takého mladého člena medzinárodnej federácie abilympiád. viac v bulletine

Piaty ročník slovenskej abilympiády sa konal v dňoch 11. - 14. 11. 1999 v Bratislave, v mestskej časti Rača. Súťažiaci mali možnosť predviesť svoje schopnosti v 22 disciplínach. Najlepší dvaja z jednotlivých disciplín postúpili na celosvetovú abilympiádu do Prahy, kde mali možnosť zviditeľniť Slovenskú republiku aj na medzinárodnom poli. viac v bulletine

Šiesty ročník abilympiády sa konal 29. 8. - 1. 9. 2002 v SOU obchodnom v mestskej časti Bratislava-Rača v lokalite Na pántoch. Víťazi tohto ročníka mali možnosť reprezentovať SR na celosvetovej abilympiáde v Indii v roku 2003. Z 18 súťaží, ktoré sa uskutočnili, bolo 14 postupových. viac v bulletine

Siedma celoslovenská abilympiáda prebehla v decembri 2004 a zrealizovalo sa na nej 19 súťažných disciplín. Väčšina súťaží sa uskutočnila v priestoroch SOUO Na pántoch v mestskej časti Bratislava-Rača. Disciplíny, na ktoré je obtiažne prenášať stroje a zariadenia, sa pravidelne konajú v Inštitúte pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou na Mokrohájskej ulici č. 1. viac v bulletine

Ôsmy ročník celoslovenskej abilympiády sa konal 24. - 27. 8. 2006. Zároveň prebehlo medzinárodné školenie. Na tomto školení sa zúčastnili zástupcovia rôznych organizácií z Veľkej Británie, Francúzska, Talianska, Maďarska a Českej republiky. V týchto krajinách sa v minulosti abilympiády nekonali, preto naše partnerské organizácie pri prezentácii našich aktivít prejavili záujem pozrieť sa priamo na súťaže a dozvedieť sa čo najviac o organizovaní abilympiád na Slovensku. Tak ako v minulých rokoch, aj naša posledná abilympiáda prebiehala v spolupráci s SOU obchodným v Rači na Pántoch a s IPR na Mokrohájskej ulici č. 1 v Bratislave. viac v bulletine

Deviaty a desiaty ročník celoslovenskej abilympiády sa uskutočnili v rokoch 2009 a 2010 a zrealizovalo sa na nich 20 súťažných disciplín. Väčšina súťaží sa uskutočnila v priestoroch SOU obchodné Na pántoch v Bratislave v Rači. Disciplíny, na ktoré je obtiažne prenášať stroje a zariadenia, sa pravidelne konajú v Inštitúte pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou na Mokrohájskej 1. viac v bulletine

Jedenásty ročník abilympiády sa konal 11. - 13. 10. 2013 v SOU obchodnom v mestskej časti Bratislava - Rača v lokalite Na pántoch. Podujatie organizovala Slovenská abilympijská asociácia. Na XI. celoslovenskú abilympiádu bolo vyhlásených 22 súťaži. viac v bulletine 

 

Viac informácií o jednotlivých ročníkoch slovenských abilympiád nájdete v bulletinoch vo formáte PDF.